Language Assistance

Español/Spanish

ATENCIÓN: Si habla español, cuenta con servicios de asistencia lingüística
de forma gratuita. Desde un centro Seton, marque “0” voz/dispositivos
telefónicos para sordos (TDD, por sus siglas en inglés). Desde fuera de un
centro Seton, llame al 512-324-1000, marque “0” (voz/TDD).

Tiếng Việt/Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn
phí dành cho quý vị. Nếu quý vị ở trong một cơ sở của Seton, hãy quay số “0”
(Thoại/TDD). Nếu quý vị ở bên ngoài một cơ sở của Seton, hãy gọi 512-324-
1000, quay số “0” (Thoại/TDD)

中文普通话/Mandarin

注意:如果您说中文普通话,您可以免费获得语言协助服务。 在 Seton 机构
内,请拨 “0”(语音/听障专线)。在 Seton 机构之外,请致电 512-324-1000 并
拨 “0”(语音/听障专线)。

Tagalog/Tagalog

BIGYANG-PANSIN: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit
ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Sa loob ng isang
pasilidad ng Seton i-dayal ang “0” (Voice/TDD). Sa labas ng isang pasilidad ng
Seton tawagan ang 512-324-1000, i-dayal ang “0” (Voice/TDD)

Deutsch/German

HINWEIS: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen für Sie kostenlos
Sprachassistenzdienste zur Verfügung. Innerhalb einer Seton-Einrichtung wählen
Sie bitte die „0“ (Stimme/TDD). Von außerhalb einer Seton-Einrichtung wählen Sie
bitte die Rufnummer 512-324-1000 und anschließend die „0“ (Stimme/TDD).

Français/French

À NOTER : Si vous parlez français, des services d’assistance linguistique
gratuits sont à votre disposition. Au sein d’un établissement Seton,
composez le « 0 » (vocal/ATME). De l’extérieur d’un établissement Seton,
appelez le 512 324 1000, composez le « 0 » (vocal/ATME).

हिंदी/Hindi

ध्यान दें: यदि आप \हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए भाषा सहा यता सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध है। Seton के किसी कें द्र
के भीतर से “0” डायल करें (ध्वनि/TDD)। Seton के कें द्र से बाहर से 512-324-1000 पर कॉल करें, “0”
डायल करें (ध्वनि/TDD)

Urdu/ اردو

توجہ دیں: اگر آپ اردو بولتے ہیں تو، لسانی اعانت کی خدمات، بلا معاوضہ آپ کے لیے دستیاب ہیں۔ سیٹن
512 پر -324- ڈائل کریں۔ سیٹن فسیلیٹی کے باہر سے 1000 )Voice/TDD( ” فسیلیٹی کے اندر سے ہی “ 0
ڈائل کریں )Voice/TDD( ” کال کریں، “ 0

한국어/Korean

주목해 주세요: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실
수 있습니다. Seton 시설 내부에서는 “0”번(음성/TDD)을 눌러주세요. Seton
시설 외부에서는 512-324-1000번으로 전화한 다음 “0”번(음성/TDD)을
눌러주세요.

Arabic/ اللغة العربية

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية المجانية متاحة لك. من داخل إحدى المنشآت
اطلب “ 0” )الهاتف الصوتي/الهاتف الخاص بأصحاب الإعاقات السمعية(. من خارج المنشآت ،Seton التابعة ل
512 واطلب “ 0” )الهاتف الصوتي/الهاتف الخاص بأصحاب -324- اتصل بالرقم 1000 ،Seton التابعة ل
الإعاقات السمعية(

Ìgbò/Ibo

GEE NTI: Ọ bụrụ na ina asụ asụsụ Ìgbò, enyemaka na-ahazi asụsụ, bu n’efu,
dịrị gị mgbe niile. Site n’ime ihe owuwu nchekwa pịa “0” (Olu/TDD) Site n’èzí ihe
owuwu nchekwa kpọọ 512-324-1000, pịa “0” (Olu/TDD)

ગજુ રાતી/Gujarati

ધ્યાન આપો: જો તમે ગજુ રાતી બોલતા હોય, તો ભાષા સહાયતા સવે ાઓ, તમારા માટે નિઃશલુ ્ક
ઉપલબ્ધ છે. સીટન સવિધુ ાની અંદરના લોકો “0” (અવાજ/TDD) ડાયલ કરો. સીટન
સવિધુ ાની બહારના લોકો 512-324-1000 પર કૉલ કરો, “0” (અવાજ/TDD) ડાયલ કરો.

తెలుగు/Telugu

సావధానం వహంి చండి: ఒకవళే మీరు తలె ుగు మాటలా్డవే ారు అయితే, మీకు ఉచితంగా భాషా
సహాయక సవే లు లభిసతా్యి. సటె ాన్ ఫసె లిి టీ లోపల నుంచి “0”కు డయల్ చయే ండి (వాయిస్/
TDD). సెటాన్ ఫెసిలిటీ వెలుపల నుంచి 512-324-1000కి కాల్ చేసి“0”కు డయల్ చేయండి
(వాయిస్/TDD)

Persian/Farsi/ فارسی

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. از داخل
با شماره – 512 Seton را شماره گیری کنید. از خارج از یک مرکز )TDD/ صوتی ( »Seton « یک مرکز 0
را شماره گیری کنید. )TDD/ صوتی ( »0« ، 324-1000 تماس گرفته

മലയാളം/Malayalam

ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾ മലയാളം സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ, ഭാഷാ സഹായ
സേവനങ്ങൾ, സ ൌജന്യമായി, നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. സെറ ്റോൺ
സ ൌകര്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് “0” ഡയൽ ചെയ്യുക (വ�ോ യിസ്/TDD).
സെറ ്റോൺ സ ൌകര്യത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് 512-324-1000 വിളിക്കുക,
“0” ഡയൽ ചെയ്യുക (വ�ോ യിസ്/TDD).